acid fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid fermentation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lên men axit