acid fastness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid fastness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid fastness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid fastness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid fastness

    * kinh tế

    tính bền acid