acid earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid earth

    * kỹ thuật

    môi trường:

    đất chua