acid drift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid drift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid drift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid drift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid drift

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tăng axit