acid decantation drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid decantation drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid decantation drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid decantation drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid decantation drum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trống gạn axit