acid catalyst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid catalyst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid catalyst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid catalyst.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid catalyst

    * kỹ thuật

    sự biến cứng nhờ axit