acid amide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid amide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid amide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid amide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid amide

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    amit axit