acid acceptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid acceptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid acceptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid acceptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid acceptor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất nhận axit