absorption well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption well

    * kỹ thuật

    giếng hút