absorption chiller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption chiller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption chiller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption chiller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption chiller

    * kỹ thuật

    thiết bị lạnh hấp thụ

    điện lạnh:

    bộ làm mát hấp thụ