absorption circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption circuit.

Từ điển Anh Việt

  • absorption circuit

    (Tech) mạch hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption circuit

    * kỹ thuật

    mạch hấp thụ