absorption costing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption costing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption costing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption costing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption costing

    * kinh tế

    giá thành tổng hợp chi phí

    sự định chi phí sản phẩm hoặc hoạt động sản xuất