absorption control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption control

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều kiển hấp thụ