absorption tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption tube

    * kỹ thuật

    ống hấp thụ