absorption chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption chamber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    buồng hấp thụ

    buồng hút thu