absorption liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption liquid

    * kỹ thuật

    chất lỏng hấp thụ