absorption bottle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption bottle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption bottle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption bottle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption bottle

    * kỹ thuật

    bình hấp thụ