absorption counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption counter

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quầy lạnh hấp thụ