absorption plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption plant

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  dây chuyền hấp thu

  thiết bị hấp thụ

  điện lạnh:

  hệ (thống) hấp thụ

  hệ thống hấp thụ

  trạm (lạnh) hấp thụ