absorption medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption medium

    * kỹ thuật

    chất hấp thụ

    môi trường hấp thụ