absorption power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption power

    * kinh tế

    năng lực hấp thụ