absorption case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption case

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quầy lạnh hấp thụ