absorption length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption length

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ dài hấp thụ