absorption field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption field

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vực thấm