absorption cabinet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption cabinet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption cabinet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption cabinet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption cabinet

    * kỹ thuật

    buồng lạnh hấp thụ

    điện lạnh:

    tủ lạnh hấp thụ