absorption peak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption peak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption peak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption peak.

Từ điển Anh Việt

  • absorption peak

    (Tech) đĩnh hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption peak

    * kỹ thuật

    đỉnh hấp thụ