absorption method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption method

    * kỹ thuật

    phương pháp hấp thụ