absorption system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption system

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hệ (thống) hấp thụ

  hệ thống hấp thụ

  trạm (lạnh) hấp thụ