absorption law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption law.

Từ điển Anh Việt

  • absorption law

    (Tech) định luật hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption law

    * kỹ thuật

    luật hút thu