absorption silencer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption silencer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption silencer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption silencer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption silencer

    * kỹ thuật

    bộ tiêu âm

    ống hấp thụ âm

    ống tiêu âm