absorption gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption gasoline

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xăng hấp thụ