absorption cooling apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption cooling apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption cooling apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption cooling apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption cooling apparatus

    * kỹ thuật

    thiết bị lạnh hấp thụ