gây vốn trong Tiếng Anh là gì?

gây vốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây vốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây vốn

    to raise capital