gây lộn trong Tiếng Anh là gì?

gây lộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây lộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây lộn

    xem cãi nhau

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gây lộn

    Pick up a quarrel, start an argument

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây lộn

    pick up a quarrel, start an argument