gây ra trong Tiếng Anh là gì?

gây ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây ra

    to bring about...; to cause; to be responsible for...

    gây ra hoả hoạn to cause a fire

    gây nhầm lẫn to give rise to confusion

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây ra

    to cause, engender, bring about