gây phiền trong Tiếng Anh là gì?

gây phiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây phiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây phiền

    * ttừ

    bothersome