gây nổ trong Tiếng Anh là gì?

gây nổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây nổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây nổ

    * dtừ

    explosiveness

    * ttừ

    explosive