gây tê trong Tiếng Anh là gì?

gây tê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây tê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây tê

    to give an anaesthetic

    gây tê toàn thân/cục bộ to give a general/local anaesthetic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây tê

    to give an anesthetic, anesthetize