gây bệnh trong Tiếng Anh là gì?

gây bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây bệnh

    pathogenic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây bệnh

    pathogenic