gây thối trong Tiếng Anh là gì?

gây thối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây thối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây thối

    * ttừ

    septic, saprogenic