gây gấy trong Tiếng Anh là gì?

gây gấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây gấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây gấy

    (thường gây gấy sốt) feel feverish

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gây gấy

    (thường gây gấy sốt) Feel feverish

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây gấy

    to feel feverish