gây sốc trong Tiếng Anh là gì?

gây sốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây sốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây sốc

    to shock