gây đố kỵ trong Tiếng Anh là gì?

gây đố kỵ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây đố kỵ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây đố kỵ

    * ttừ

    enviable