gây nợ trong Tiếng Anh là gì?

gây nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gây nợ

  to run into debt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gây nợ

  * verb

  to run into debt

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gây nợ

  to run into debt