gây hứng trong Tiếng Anh là gì?

gây hứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây hứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây hứng

    * ngđtừ

    invite