gây nhiễu trong Tiếng Anh là gì?

gây nhiễu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây nhiễu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây nhiễu

    (kỹ thuật vô tuyến) to jam a transmission; to interfere with a transmission

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gây nhiễu

    (radiô) Jam (a transmission)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây nhiễu

    to jam (a radio transmission)