gây sốt trong Tiếng Anh là gì?

gây sốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây sốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây sốt

    * ttừ

    pyrogenetic, feverous, feverish, pyretic