gây họa trong Tiếng Anh là gì?

gây họa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây họa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây họa

    * ngđtừ

    blast