gây bế tắc trong Tiếng Anh là gì?

gây bế tắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây bế tắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây bế tắc

    * dtừ

    obstructiveness