gây chuyện trong Tiếng Anh là gì?

gây chuyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây chuyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây chuyện

    xem gây sự

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gây chuyện

    (cũng nói gây sự) Be quarrelsome, pick a quarrel (with somebody)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gây chuyện

    be quarrelsome, pick a quarrel (with somebody)